Om handledning

Om handledning


Handledning ger skolans personal en möjlighet att skaffa sig handlingsberedskap i yrkesrollen.

Genom att träffas regelbundet i mindre grupper under ledning av en utbildad handledare, möjliggörs systematisk reflektion och kvalificerat lärande i vardagsarbetet. 


Om yrkesrollen

Att bygga goda lärmiljöer ställer stora krav på både individen, gruppen, ledarskapet och organisationen av arbetet.


Skolans uppdrag ställer allt högre krav på lärarnas professionella kompetens. En effektiv och likvärdig skola kräver att alla pedagoger tar till vara på den samlade kompetensen i arbetslaget och tillsammans skapar förutsättningar och förhållningssätt som främjar lärande och utveckling inom ramen för skolans styrdokument.


I samarbetet kring lärprocesser och i arbetet med grupper, använder pedagogerna sina personliga resurser som verktyg, såväl de intellektuella som de känslomässiga.


Som pedagog bygger man relationer. Att avgränsa och förstå sin roll och sitt uppdrag i relation till föräldrar och övriga yrkeskategorier är en förutsättning för att tillgodose såväl barnets som pedagogens bästa.  


Att arbeta med barns och ungdomars utveckling och lärande innebär ett stort ansvar. För att åstadkomma bästa möjliga förutsättningar för den enskilde eleven att nå målen i skolan, faller ansvaret på lärare och rektor som organiserar elevens lärmiljö.


Pedagogiskt arbete kännetecknas av att ofta behöva fatta beslut under tidspress.


Om handledning

Handledning är en form av kompetensutveckling.

I grupphandledning ges tid till gemensam reflektion där deltagarna genom konstruktiva samtal kan vidga sina perspektiv kring frågor som rör yrkeslivet. Genom att i en  process lyssna på varandra, försöka förstå varandras tankar och motiv och relatera dessa till skolans uppdrag, kan lärmiljön förbättras. Förhållningssätt till elever, föräldrar och arbetskamrater bearbetas och utvecklas.

Den kan gynna det allmänna samtalsklimatet och den yrkesetiska medvetenheten på skolan.Handledning kan ses som del i arbetsmiljöarbetet och verka förebyggande och avlasta stress.Handledningen leds av en utbildad handledare och äger rum med en viss regelbundenhet. Gruppen består av c:a 4-8 deltagare och arbetet sker under sekretess. Handledning kan även ske individuellt och i mindre grupper.


Arbetet syftar till att skapa ett kreativt rum, där deltagarnas frågeställningar är utgångspunkt för reflektion. Det gemensamma samtalet vidgar och fördjupar frågeställningen utifrån gruppens och handledarens  samlade kompetens. Beslut kan förberedas under handledningen.


Handledarens uppgift är att skapa ett tryggt arbetsklimat.

Det gör handledaren genom att använda sig av olika metoder som syftar till att skapa en utvecklande process. 


Skolhandledarföreningens medlemmar har dessutom gedigen erfarenhet av skolan som kulturmiljö och arbetsplats.CITAT

”Det är värdefullt att ha ett forum där man kan ta upp vad som helst om jobbet. Tidsbristen gör att det är svårt att komma åt att prata med någon på skolan.”


"Lärare och annan skolpersonal är väldiga görare"


"I handledningen tar man upp frågor som hör till jobbet, inte den privata sfären. Det är inte terapi"


"Handledning handlar inte bara om problem. Oftast är det väldigt roligt"