Om handledning

Om handledning


Handledning ger skolans personal en möjlighet att skaffa sig handlingsberedskap i yrkesrollen.

Genom att träffas regelbundet i mindre grupper under ledning av en utbildad handledare, möjliggörs systematisk reflektion och kvalificerat lärande i vardagsarbetet. 


Om yrkesrollen

Att bygga goda lärmiljöer ställer stora krav på både individen, gruppen, ledarskapet och organiseringen av arbetet.


Skolans uppdrag ställer allt högre krav på lärarnas professionella kompetens. En effektiv och likvärdig skola kräver att personalen tar till vara på den samlade kompetensen i personalgruppen och tillsammans skapar förutsättningar och förhållningssätt som främjar lärande och utveckling inom ramen för skolans styrdokument..


I samarbetet kring lärprocesser och i arbetet med grupper, använder pedagogerna sina personliga resurser till fullo, såväl de intellektuella som de känslomässiga.


Som pedagog bygger man relationer till barn och ungdomar, kollegor, föräldrar och andra yrkesgrupper kring barnen. Att avgränsa och förstå sin roll och sitt uppdrag i relation till föräldrar och de övriga yrkeskategorierna är en förutsättning för att tillgodose såväl barnets som pedagogens bästa.  


Att arbeta med barns och ungdomars utveckling och lärande innebär ett stort ansvar. Elevens rättsäkerhet har kommit i fokus med utvidgad bedömning och dokumentation. 

Ansvaret för att åstadkomma de bästa möjliga förutsättningar för den enskilde eleven att nå målen i skolan, faller tillbaka på lärare och rektor


Den egna personligheten och mognaden sätts på prov.

Som yrkeskår har pedagogerna ögonen på sig. Pedagogiskt arbete kännetecknas dessutom av att ofta behöva fatta beslut under tidspress.


Om handledning

Handledning som kompetensutveckling

I grupphandledning ges tid till gemensam reflektion där deltagarna genom konstruktiva samtal kan vidga sina perspektiv kring frågor som rör yrkeslivet. Genom att lyssna på varandra, försöka förstå varandras tankar och motiv och relatera dessa till skolans uppdrag, kan lärmiljön förbättras och förhållningssätt till elever, föräldrar och arbetskamrater bearbetas och utvecklas.

Handledning kan även gynna det allmänna samtalsklimatet och den yrkesetiska medvetenheten på skolan.


Handledning som del i arbetsmiljöarbetet

Handledning kan verka förebyggande mot och även avlasta stress. Det finns undersökningar som visar att handledning både främjar den psykosociala arbetsmiljön och minskar sjukfrånvaron.


Handledningens ramverk

Handledningen leds av en utbildad handledare och äger rum med en viss regelbundenhet.

Gruppen består av c:a 4-8 deltagare och arbetet sker under sekretess.

Beslut förbereds men fattas inte i handledningsgruppen.

Arbetet syftar till att skapa ett kreativt rum, där deltagarnas frågeställningar är utgångspunkt för reflektion, vilka sedan med gruppens och handledarens samlade kompetens, vidgas och fördjupas.


Handledarens uppgift är att skapa ett tryggt arbetsklimat, se till att ramarna för arbetet hålls och att tiden används optimalt. Handledaren kan också hjälpa deltagarna vidare i tänkandet kring aktuella frågeställningar.


Skolhandledarföreningens medlemmar har dessutom gedigen erfarenhet av skolan som kulturmiljö och arbetsplats.
Citat”Det är värdefullt att ha ett forum där man kan ta upp vad som helst om jobbet. Tidsbristen gör att det är svårt att komma åt att prata med någon på skolan.”
"Lärare och annan skolpersonal är väldiga görare"
"I handledningen tar man upp frågor som hör till jobbet, inte den privata sfären. Det är inte terapi"
"Handledning handlar inte bara om problem. Oftast är det väldigt roligt"
 © Copyright 2005 Skolhandledarföreningen  |  En produktion från Erbenius Media  |  Foto: Åsa Örnberg